Home > Uncategorized > Thông báo về Tiểu Luận môn ANM

Thông báo về Tiểu Luận môn ANM

January 7, 2010

Dear all,

Hiện nay tôi đang chấm bài tiểu luận của các bạn.  Phải nói rằng tôi rất mệt mỏi khi nhắc đi nhắc lại nhiều lần về điều kiện chấm bài là ” TÀI LIỆU BÁO CÁO PHẢI CÓ KHẢ NĂNG CHỨNG MINH LÀ CỦA SINH VIÊN TỰ LÀM THÔNG QUA TẤT CẢ CÁC GIAO DIỆN MÀ BẠN CHỤP LẠI”.

Những bài báo cáo không có dữ liệu liên quan đến người làm và những bài có dấu hiệu sao chép sẽ không được chấm.

Danh sách những bạn không đủ tiêu chuẩn thi kết thúc môn do thiếu điểm tiểu luận sẽ được thông báo vào đầu tuần sau.

Advertisements
%d bloggers like this: