Home > Uncategorized > Danh sách sinh viên thi rớt đợt thực hành cuối kỳ – lớp TCTH36C ( Điểm <= 3)

Danh sách sinh viên thi rớt đợt thực hành cuối kỳ – lớp TCTH36C ( Điểm <= 3)

June 21, 2010
STT Họ Tên
1 Trương Quốc Cường
2 Nguyễn Tiến Duy
3 Nguyễn Thái Dương
4 Nguyễn Thiên Đức
5 Trần Đỗ Công Hoàng
6 Trần Hữu Kiên Long
7 Bùi Thị Mỹ
8 Dương Thị Ngọc Mỹ
9 Đỗ Văn Nam
10 Nguyễn Văn Nam
11 Hoàng Thúy Nguyện
12 Huỳnh Trọng Nhơn
13 trương văn Phước
14 Phạm Phú Quốc
15 vương Đức Tài
16 Lê Minh Tân
17 Lý Hoàng Tân
18 Đinh Quốc Thái
19 Nguyễn Hoàng Thái
20 Nguyễn Tất Thắng
21 Trần Thanh Thiên
22 Trang Công Thiện
23 Đoàn Tân Tiến
24 Nguyễn Đăng Tiếng
25 Nguyễn Văn Tiệp
26 Hùynh Lê Đức Tín
27 Nguyễn Văn Tới
28 Vũ Xuân Trọng
29 Lê Quang Trung
30 Nguyễn Viễn Trường
31 Nguyễn Quốc Tuấn
32 Lê Nguyễn Thị Quốc Vy
33 Trần Nguyên Hà Vỹ
34 Vũ Kim Trung
35 Ngô Kim Long
Advertisements
%d bloggers like this: