Home > Uncategorized > Thông báo thi lại các môn Linux 2 và ANM – đợt học trả nợ

Thông báo thi lại các môn Linux 2 và ANM – đợt học trả nợ

July 12, 2010

Chiều thứ 4 – lúc 2:00 – ngày 14/07 – phòng B14 – môn ANM.

Chiều thứ 6 – lúc 2:00 – ngày 16/07 – phòng B14 – môn Linux 2.

Dành cho những bạn có điểm <=4.

Advertisements
%d bloggers like this: